Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Szczepienia w zakładach pracy – zasady i istotne informacje:

 • Termin: rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od:
  • dostępności szczepionek,
  • daty prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę

Zgłoszeń można dokonywać od 4 maja 2021 roku

 • Minimalna ilość zgłoszonych osób na formularzu – 300 osób (brak górnej granicy)
 • Zakład pracy może zgłosić:
  • osoby zatrudnione na umowę o pracę, w tym pracownicy tymczasowi
  • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
  • osoby pracujące na podstawie umów B2B, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • podwykonawców pracujących na rzecz zakładu pracy oraz ich pracowników
  • dorosłych członków rodzin przebywających w jednym gospodarstwie domowym (brak stanowiska dotyczącego związków nieformalnych oraz stopnia pokrewieństwa – jednak nie ma podstaw do określenia odpowiedzialności pracodawcy za zgłoszenie osób do szczepień z jak najszerszego kręgu współpracowników i osób przez z nich zgłoszonych),
 • W programie szczepień w zakładach pracy mogą uczestniczyć również:
  • samorządy zawodowe,
  • stowarzyszenia branżowe,
  • zakłady pracy znajdujące się w jednym budynku lub strefie przemysłowej,
  • przedsiębiorstwa będące w jednej grupie kapitałowej,
  • uczelnie wyższe (mogą zgłaszać studentów powyżej 18 roku życia)
 • Ograniczenia wiekowe:  – każdy pracownik i członkowie rodzin powyżej 18 roku życia
 • Procedura wdrożenia programu szczepień w zakładzie pracy:
  • sporządzenie listy chętnych do zaszczepienia się (pracownicy oraz członkowie ich rodzin muszą wypełnić i dostarczyć do zakładu pracy deklarację chęci zaszczepienia się, gdzie muszą podać podstawowe dane tj. imię i nazwisko , adres, PESEL)
  • podjęcie współpracy z Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą (PWDL)  – odpowiedzialnym za przeprowadzenie szczepień (w przypadku dużej ilości chętnych, można zaangażować kilka PWDL, ale tylko jeden może być wiodący),
  • przegotowanie miejsca szczepień zgodnie z wymogami rządowymi i sanitarno – epidemiologicznymi,
  • wysłanie zgłoszenia przez formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
  • wystawienie oferty dla PWDL przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (informacja o terminie dostawy i rodzaju szczepionki),
  • akceptacja (PWDL ma 7 dni na akceptację i potwierdzenie) i podanie ostatecznej liczby potrzebnych szczepionek,
  • zaszczepienie pracowników,
 • Czas na przeprowadzenie szczepień to 3 dni, który może być przedłużony maksymalnie do 5 (tylko w przypadku bardzo dużej ilości chętnych czas może zostać wydłużony lub rozłożony na 2 etapy) – rekomendowane dni na przeprowadzenie szczepień to sobota, niedziela, poniedziałek plus ewentualnie 2 dodatkowe dni.
 • Obwiązki PWDL:
  • organizacja niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień, tj. wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi (może być to placówka medyczna lub przygotowane miejsce w zakładzie pracy – jeżeli punkt szczepień znajduje się na terenie zakładu pracy, to pracodawca powinien wskazać odpowiednie miejsce do obsługi  szczepienia oraz przygotowanie go zgodnie ze wskazówkami PWDL)
  • zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizacja zespołów szczepiących,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
  • zamówienie odpowiedniej liczby dawek szczepionki oraz odpowiednie ich przechowywanie,
  • przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień,
  • sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień – wypełniając po każdym szczepieniu e-kartę szczepień,
  • przeprowadzenie szczepień uzupełniających dla pracowników, którzy nie mogli przystąpić do szczepienia w pierwszym terminie,
  • rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ (ponoszą odpowiedzialność za zamówione a nie wykorzystane szczepionki)
 • Urlop po przeprowadzonej szczepionce pozostaje w gestii pracodawcy: pracodawca może usprawiedliwić nieobecność pracownika z powodu szczepienia zarówno w dniu szczepienia, jak i w dniu następnym. To samo dotyczy wynagrodzenia, gdyż tylko od pracodawcy zależy czy będą to dni płatne.
 • Koszty przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy (Stawka rozliczeniowa z NFZ: 61,24 zł za każde jedno wykonane szczepienie). Stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów.
PWDL Zakład pracy
rozliczenie wykonanych szczepieńsporządzenie pełnej dokumentacji medycznejzapewnienie odpowiednich warunków sanitarno – epidemiologicznych zapewnienie wyposażenia oraz ekipy szczepiących dodatkowe koszty związane z przeprowadzeniem szczepień np. wynajem dodatkowych pomieszczeń na przeprowadzenie szczepień (dodatkowych kosztów nie pokrywa NFZ)  
 • Odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne po szczepieniu nie ponosi pracodawca. Pracodawca dobrowolnie przystępuje do programu szczepień. Za zgłoszenie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) odpowiada PWDL. 
 • Pracownik po przyjęciu szczepienia nie ma podstaw prawnych do traktowania skutków ubocznych szczepionki jako wypadku przy pracy.
 • W celu zachowania obowiązujących przepisów RODO pracodawca powinien podczas zbierania deklaracji zgłoszeniowych na szczepienie od pracowników i ich rodzin przedstawić klauzulę informacyjną, która powinna zwierać:
  • tożsamość i dane kontaktowe administratora,
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych,
  • cele przetwarzania danych osobowych,
  • informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach,
  • odbiorców,
  • okres przechowywania danych,
  • informacje o uprawnieniach osoby, której dane są przetwarzane,
  • informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
 • Szczepienie posiada charakter dobrowolny i pracodawca nie ma podstaw prawnych do zobowiązania swoich pracowników, żeby poddali się szczepieniu wbrew swojej woli. Pracodawca może jedynie wydać zalecenie zaszczepienia w przypadku zatrudnienia pracowników w warunkach narażenia na działanie szkodliwych warunków biologicznych (zakłady produkujące żywność, praca w rolnictwie, w jednostkach ochrony zdrowia, praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego, praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych, w zakładach gospodarki odpadami i przy oczyszczaniu ścieków). Pracodawca również nie ma podstaw aby wypowiedzieć umowę pracownikowi lub pozbawić go zajmowanego stanowiska w przypadku, kiedy pracownik odmówi zaszczepienia się bez podania powodów.