Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Zakres Usług

Pomoc prawna dotyczy w szczególności spraw związanych z żądaniem przez PFRON zwrotu dofinansowania na skutek:

– nieterminowych wpłat składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

– trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, w tym dotyczącej podmiotów powiązanych

– braku spełnienia tzw. efektu zachęty

– innych uchybień stwierdzonych przez PFRON,

i obejmuje:

– szczegółową analizę sprawy

– sporządzenie wszelkich niezbędnych pism i dokumentów w postępowaniu przed PFRON, w tym  wniosków dowodowych, wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, wyjaśnień, skarg, zażaleń, mających na celu obronę interesów pracodawcy

– przygotowanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania) – w przypadku wydania negatywnej decyzji przez PFRON

– złożenie skargi i reprezentowanie pracodawcy przed sądem, obejmujące zarówno postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jak i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym na skutek wniesienia skargi kasacyjnej

– negocjacje w sprawie rozłożenia należności na raty oraz wstrzymanie czynności egzekucyjnych.

Pomoc prawna obejmuje doradztwo w zakresie wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i obejmuje:

– ocenę dokonanych i planowanych wydatków ze środków ZFRON pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i orzecznictwem sądowym

– przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dla wydatków dokonywanych w ramach pomocy de minimis oraz poza tą pomocą

– przygotowanie dokumentacji dla wydatków dokonywanych w ramach indywidualnych programów rehabilitacji, w tym opracowywanie projektów programów

– przygotowywanie dokumentacji dla wydatków dokonywanych w ramach pomocy indywidualnej, w tym opracowywanie projektów uzasadnień dla wniosków o udzielenie pomocy.

Pomoc Kancelarii obejmuje także wsparcie Pracodawcy w przypadku kontroli ZFRON.

Pomoc prawna w zakresie IPR obejmuje tworzenie projektów programów, zawierających wszystkie niezbędne elementy wymagane przepisami prawa, począwszy od zarządzenia o utworzeniu komisji rehabilitacyjnej o odpowiednim składzie przez projekt samego programu zawierający:

– diagnozę sytuacji zawodowej pracownika niepełnosprawnego

– cel programu rehabilitacji

– metody realizacji programu rehabilitacji

– harmonogram działań rehabilitacyjnych

– terminy oceny postępów w rehabilitacji

– osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji

– oceny okresowe i końcowe programu.

Kancelaria zapewnia również udział doradcy zawodowego w pracach komisji rehabilitacyjnej, a także zajmuje się kwestiami formalnymi, jak np. przygotowanie wniosku o udzielenie pomocy de minimis na dokonany wydatek.

Pomoc prawna obejmuje kwestie związane z wymogami statusu zakładu pracy chronionej oraz jego utratą przez pracodawcę. Doradztwo w szczególności dotyczy następujących kwestii:

– kontrole zakładu pracy chronionej

– wydatkowanie środków ZFRON po utracie statusu – w tym podjęcie odpowiednich działań w celu zachowania funduszu i wartości środków trwałych z niego nabytych

– postępowanie związane z utratą statusu przez zakład pracy chronionej

– przekształcenia pracodawcy, a status zakładu pracy chronionej i ZFRON

– nabycie przedsiębiorstwa a ZFRON

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie kontroli prowadzonych przez PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jak też kontroli ZFRON realizowanych przez aparat skarbowy. Pomoc jest udzielana na każdym etapie postępowania, przy czym praktyka wskazuje, że dla jej skuteczności im szybciej zostanie podjęta, tym większe szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli. W przypadku negatywnego wyniku kontroli Kancelaria wspiera pracodawców na etapie prowadzenia postępowania administracyjnego i sądowego, a w przypadkach konieczności zwrotu środków zapewnia pomoc w celu uzyskania korzystnych warunków spłaty należności przez pracodawców.

Kancelaria wspiera pracodawców w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, a świadczona pomoc prawna obejmuje następujące działania:

– analiza statutów, regulaminów, umów o pracę i innych dokumentów pod kątem ich zgodności z prawem w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, w szczególności czasu oraz warunków ich pracy

– analiza orzeczeń o niepełnosprawności pod kątem ich ważności, terminu obowiązywania, możliwości świadczenia pracy na danym stanowisku, a także uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia

– badanie stanu i wskaźników zatrudnienia pod kątem zwolnienia z wpłat na PFRON oraz uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w tym badanie tzw. efektu zachęty

Kancelaria ponadto współpracuje z agencją pracy zajmującą się rekrutacją osób niepełnosprawnych, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie odpowiednich wskaźników przez pracodawców, którzy chcą obniżyć bądź zlikwidować u siebie wpłaty na PFRON, a także skorzystać z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 

  • Wpłaty na PFRON i ulgi we wpłatach
  • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania wobec PFRON
  • Szkolenie
  • Audyt ZFRON