Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Sprawozdania finansowe do PFRON.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, ze względu na stan epidemii, Minister podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla:

jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,

jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Rozporządzenie to ukazało się w dniu 29 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz.572) i weszło w życie z dniem  30 marca 2021 r. Zgodnie z jego zapisami zarówno termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, jak i zatwierdzenia sprawozdania przez organ zatwierdzający, został przedłużony o 3 miesiące.

W związku z przedłużeniem powyższych terminów, również ewentualne złożenie tych sprawozdań do PFRON, w celu spełnienia warunków do ubiegania się o dofinansowanie ulega przedłużeniu.

Jednakże podmioty, które składają sprawozdania elektronicznie do repozytorium KRS nie muszą składać ich odrębnie do PFRON. W ubiegłorocznym komunikacie PFRON wskazał, że:

„Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy złożą elektroniczne sprawozdania finansowe do KRS, nie mają obowiązku składania ich do PFRON.

W celu sprawniejszej realizacji zadania weryfikacji sytuacji ekonomicznej wnioskodawców ubiegających się o dofinansowania do wynagrodzeń, w 2020 r. Fundusz będzie korzystał ze złożonych przez beneficjentów elektronicznych sprawozdań finansowych – dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Należy jednak mieć na uwadze, iż złożone w KRS sprawozdania finansowe będą weryfikowane przez Fundusz pod kątem braków formalnych/błędów finansowych i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, PFRON ma prawo wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia.”

Przy czym przedsiębiorcy o wielkości innej niż mikro lub mały-przedsiębiorca, którzy nie składają sprawozdań finansowych do KRS, mają obowiązek dostarczenia elektronicznego sprawozdania finansowego za 2020 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

Należy też pamiętać, że obowiązek składania sprawozdań finansowych lub oświadczeń o braku obowiązku sporządzania tych sprawozdań w ogóle nie dotyczy:

– pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa lub rybołówstwa

– pracodawców mających status mikro- lub małego przedsiębiorcy (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 0 lub 1)

– pracodawców niebędących przedsiębiorcami (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 4)

– beneficjentów ubiegających się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (tj. składających wyłącznie wnioski Wn-U-G lub Wn-U-A)

Podmioty te nie składają zatem do PFRON ani sprawozdań finansowych, ani też oświadczeń o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego.