Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Podwyżka dofinansowań na ratowanie miejsc pracy niepełnosprawnych.

Po zapowiedzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podwyższeniu kwot dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, pojawił się projekt ustawy określający kwoty podwyżek. Zwiększenie dofinansowań stanowi element „tarczy antykryzysowej” mającej chronić miejsca pracy osób niepełnosprawnych przed gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. 

Aktualnie wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności oraz rodzaju schorzeń pracownika. Wypłacane są w one wysokości 1.800 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 1.125 zł przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 450 zł przy lekkim stopniu. Dodatkowo kwotę dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (schorzenia szczególne). Ale o czym należy pamiętać, kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75% faktycznie poniesionych przez pracodawcę kosztów płacy osoby niepełnosprawnej, czyli wynagrodzenia brutto oraz należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne. 

Wysokość dofinansowań nie ulegała zmianie od 1 kwietnia 2014 r., kiedy kwoty dofinansowań ustalone zostały w wysokości kwotowej w przepisach ustawy, zastępując dofinansowania, których wysokość uzależniona była od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W efekcie wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne faktycznie malało, na skutek ponoszenia  każdego roku coraz wyższych kosztów zatrudnienia oraz inflacji. 

Podniesienie kwot dofinansowań już tym roku zapowiadane było przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako dodatkowy element wsparcia dla pracodawców, ze względu na nadwyżkę finansową posiadaną przez PFRON. Jednak dopiero sytuacja kryzysowa w gospodarce spowodowała, że plan ten uzyskał realne kształty. 

A jakie to będą podwyżki? Według projektu ustawy kwota dofinansowania dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności wzrośnie o 150 zł – z 1.800 zł na 1.950 zł, a dla pracowników z umiarkowanym stopniem kwota wzrośnie o 75 zł – z 1.125 zł na 1.200 zł. Natomiast dofinansowanie dla osób ze stopniem lekkim pozostanie bez zmian. Dodatkowo dla osób ze szczególnymi schorzeniami projekt przewiduje zwiększenie kwot o 1.200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł dla umiarkowanego stopnia i 600 dla stopnia lekkiego. 

Po podwyżkach, o ile projekt nie ulegnie zmianie, kwoty dofinansowań będą następujące (w zł):

stopień znaczny, brak schorzeń 1 950,00 
stopień znaczny, schorzenia szczególne  3 150,00
stopień umiarkowany, brak schorzeń 1 200,00
stopień umiarkowany, schorzenia szczególne 2 100,00
stopień lekki, brak schorzeń 450,00
stopień lekki, schorzenia szczególne1 050,00

Ostateczne kwoty podwyżki faktycznie będą znane po uchwaleniu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. 

Prognoza wysokości dofinansowań oraz faktycznych kosztów zatrudnienia dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na cały etat osiągającego minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.600 zł.  z uwzględnieniem ograniczenia dofinansowania do 75% kosztów płacy (stan na dzień 24.03.2020 r.)

Stopień i rodzaj niepełnosprawnościKoszt płacy pracodawcyZwrot z PFRONFaktyczny koszt pracownika
3 132,481 950,001 182,48
Z + S3 132,482 349,36783,12
U3 132,481 200,001 932,48
U + S3 132,482 100,001 332,48
3 132,48450,002 682,48
L + S3 132,481 050,002 082,48

Obecna wysokość dofinansowań 

Stopień i rodzaj niepełnosprawnościKoszt płacy pracodawcyZwrot z PFRONFaktyczny koszt pracownika
3 132,481 800,001 332,48
Z + S3 132,482 349,36783,12
U3 132,481 125,002 007,48
U + S3 132,481 725,001 407,48
3 132,48450,002 682,48
L + S3 132,481 050,002 082,48

Powyższe dane posiadają jedynie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Koszt pracodawcy obejmuje składkę wypadkową w wys. 43,42 zł i nie został pomniejszony o Fundusz Solidarnościowy. Nie uwzględniono ewentualnej podwyżki z tytułu schorzeń szczególnych. 

Objaśnienia: 

Z – znaczny stopień niepełnosprawności 

U – umiarkowany stopień niepełnosprawności

L – lekki stopień niepełnosprawności

S – schorzenia szczególne