Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

O czym warto wiedzieć przed wysłaniem oświadczenia do PFR:

Małe i Średnie przedsiębiorstwa z odpowiednim kodem PKD mogą ubiegać się o 100 procentowe umorzenie dotacji. Pozostali przedsiębiorcy muszą spłacić co najmniej 25 procent uzyskanej kwoty pomocy

 • Podmioty zwolnione z obowiązku składania oświadczenia o rozliczeniu:
  1. przedsiębiorcy, którzy dokonali spłaty całej kwoty przed terminem rozliczenia, na skutek czego umowa zawarta z PFR przestała obowiązywać;
  1. przedsiębiorcy, którym wygasła umowa z Bankiem, za pośrednictwem którego zawarta była umowa o subwencję finansową – w tym przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrócenia 100% otrzymanej subwencji finansowej (nie ma możliwości składania oświadczenia bezpośrednio do PFR zarówno drogą elektroniczną, jak i w siedzibie podmiotu);
  1. przedsiębiorcy, którzy dostali wezwanie do zwrotu całej kwoty z subwencji.
 • Kwota bezsporna – po podpisaniu i złożeniu oświadczenia, bez wprowadzenia zmiany kwoty subwencji finansowej do zwrotu,  przedsiębiorca wyraża zgodę na podaną kwotę i nie będzie miał możliwości  do jej późniejszego kwestionowania w toku postępowania wyjaśniającego.
 • Brak wysłania oświadczenia do PFR – po upłynięciu 10 dniowego terminu, przedsiębiorca nie ma możliwości złożenia oświadczenia o rozliczeniu, ponieważ bank, w którym dostępne było oświadczenie dezaktywuje go bez możliwości wprowadzenia zmian. Taką sytuację PFR traktuję jako zgodę przedsiębiorcy na wszystkie pozycje zawarte w oświadczeniu łącznie z kwotą, którą przedsiębiorca musi zwrócić z subwencji finansowej. A odwołać można będzie się dopiero po otrzymaniu decyzji z PFR, w terminie 10 dni roboczych.
 • Niezgodności pomiędzy propozycją PFR a stanem faktycznym w przedsiębiorstwie przedsiębiorca po otrzymaniu propozycji oświadczenia o rozliczeniu powinien poprawić wszystkie rozbieżności jakie wystąpią pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR a stanem faktycznym. Oświadczenie może zostać odesłane dopiero po usunięciu tych rozbieżności, ale z zachowaniem 10 dniowego terminu. Należy pamiętać, że nie ma możliwości korekty oświadczenia, które zostało już wysłane przez przedsiębiorcę. Na jego podstawie PFR wydaje decyzję o kwocie subwencji podlegającej zwrotowi. Jeżeli przedsiębiorca chce zakwestionować kwotę, którą musi oddać, ma do tego prawo w toku postępowania wyjaśniającego. Nie będzie to jednak możliwe jeżeli wcześniej nie podjął działania, których celem było udowodnienie rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR a stanem faktycznym przed dniem wysłania oświadczenia o rozliczeniu. Chodzi np. o wystosowanie odpowiedniego pisma do ZUS lub właściwego urzędu skarbowego. W przeciwnym razie przedsiębiorca pozbawi się możliwości wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 • Ważne terminy:
  • wydanie propozycji oświadczenia o rozliczeniu – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu (zazwyczaj propozycja jest wysyłana wcześniej, jednak regulamin PFR nie precyzuje konkretnego terminu)
  • 12 miesięcy – po tym okresie zostanie wygenerowane przez bank oświadczenie o rozliczeniu, które będzie można skorygować i uzupełnić
  • 10 dni – tyle przedsiębiorca ma czasu na uzupełnienie i odesłanie oświadczenia (w tym terminie, jeżeli to konieczne, musi zainicjować procedury wyjaśniające rozbieżności we właściwych urzędach)
  • 15 dni roboczych – licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie Oświadczenia – PFR wyda decyzję dotyczącą spłaty subwencji finansowej
  • 14 dni roboczych – termin który przysługuje przedsiębiorcy na odwołanie się od decyzji, termin ten też dotyczy zwrotu całego dofinansowania w przypadku kiedy PFR stwierdzi nieprawidłowości np. w wydatkowaniu środków z subwencji.
  • 6 miesięcy – od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę decyzji, w której treści zaistniał brak możliwości zidentyfikowania części kwoty subwencji do spłaty – Fundusz ma czas na postępowanie wyjaśniające, które może się wydłużyć, co przewiduje regulamin programu tarczy finansowej.

Regulamin PFR jest bardzo ogólnikowy i często pojawia się wiele pytań w związku z różnymi sytuacjami zaistniałymi w przedsiębiorstwie. Należy jednak pamiętać o terminach, ważnej umowie z bankiem, w którym składało się wniosek o subwencję oraz o poinformowanie PFR o wszystkich zmianach jakie zaszły od momentu otrzymania dofinansowania, w postaci dołączonych dodatkowych oświadczeń do oświadczenia o rozliczeniu.