Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Nowy JPK VAT od 1 października 2020r

Obowiązujący dotychczas przedsiębiorców wymóg wysyłania deklaracji VAT oraz pliku JPK VAT, od 1 października 2020 roku zostanie zastąpiony nowym obowiązkiem. Od tego dnia zacznie obowiązywać nowy wzór JPK – JPK V7, który będzie łączył deklarację VAT i plik JPK VAT.

Nowy wzór powstał w celu uproszczenia istniejących procedur, gdyż obecnie dane w pliku JPK oraz deklaracjach VAT faktycznie powtarzają się i podatnicy dublują informacje przekazywane do organów podatkowych. Obowiązek wysyłania nowego pliku JPK V7 będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców, zarówno małych, średnich jak i dużych.

Nowy formularz będzie dostępny w dwóch wariantach:

  1. JPK V7M – dedykowany dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się miesięcznie – plik należy wypełnić w całości i wysłać do 25 dnia każdego miesiąca za poprzedzający go miesiąc.
  2. JPK V7K – dedykowany dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się kwartalnie – plik należy wypełnić za pierwsze dwa miesiące tylko w części ewidencyjnej za dany miesiąc oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

JPK V7 będzie zawierać informacje o transakcjach dotyczących zakupu i sprzedaży, z uwzględnieniem wartości, kwot i stawek podatku oraz danych o poszczególnych kontrahentach. Cały formularz dzielić się będzie na 2 główne części: ewidencyjną (dotychczasowy JPK VAT) oraz deklaracyjną (dotychczasowa deklaracja VAT).

Wypełniając od października nowy formularz JPK V7, przedsiębiorcy będą musieli podać:

  • dane dotyczące okresu, za jaki składany jest formularz, cel oraz datę jego złożenia i obowiązkowo dane właściwego urzędu skarbowego
  • dane potrzebne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego, kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu lub kwotę zwrotu wraz z uwzględnieniem sposobu jej dokonania,
  • dane podatnika składającego JPK V7

Poza wyżej wymienionymi informacjami podatnik będzie musiał, w części ewidencyjnej, wprowadzić nowe oznaczenia – tzw. kody GTU, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w celu identyfikacji niektórych usług i towarów (dokładną listę zawiera rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Kody te są niezależne od PKWiU lub PKD i wskazują transakcje z grup określonych ryzyk podatkowych. Kody GTU należy wskazać dla każdej faktury z osobna, a w przypadku kiedy na fakturze pojawią się pozycję dotyczące różnych grup, należy podać wszystkie kody GTU. Natomiast w przypadku kiedy faktura zawiera pozycje nie objęte kodami GTU, nie wprowadza się żadnych dodatkowych informacji. Należy pamiętać , że podanie nowych kodów dotyczy tylko sprzedaży mającej miejsce po 30 września 2020 roku. 

Kolejnym nowym elementem formularza będzie oznaczenie transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT. Wobec tego typu transakcji przedsiębiorcy będą musieli zastosować poszczególne oznaczenia, określone przez ustawodawcę.

Należy pamiętać, że obowiązek wysyłania od 1 października br. formularza JPK V7, nie zwalnia z wysyłania innych typów deklaracji VAT. Nadal przedsiębiorca zobowiązany będzie do składania deklaracji takich jak:

  • VAT 12 – usługi taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem
  • VAT 8 i VAT9M – transakcje zagraniczne podatników zwolnionych z VAT
  • VAT 10 – wewnątrzwspólnotowe nabyci nowych środków transporty
  • VAT 14 – wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych

Poprawne wypełnienie dokumentów, a w tym właściwe zaznaczenie odpowiednich kodów jest obowiązkowe, a za naruszenie tego obowiązku, ustawodawca przewiduje kary pieniężne w wysokości 500 zł za każdy błąd. Przedsiębiorca będzie miał także możliwość dokonania korekty wysłanego pliku, jeśli stwierdzi błąd, co powinien uczynić nie później niż w terminie 14 dni od stwierdzenia uchybienia.