Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Warto pamiętać, że 13 kwietnia 2020 r. upływa termin zgłoszenia danych o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla spółek, które były wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenia tego powinny też dokonać spółki znajdujące się w likwidacji lub upadłości, a także spółki, których działalność została zawieszona. Wyjątek stanowią spółki istniejące na dzień 13 października 2019 r., ale wykreślone z rejestru przed dniem 13 kwietnia 2020 r. Obowiązek ten nie dotyczy też spółek zagranicznych prowadzących zarejestrowaną w KRS działalność na terytorium Polski w formie oddziału.

Natomiast Spółki zarejestrowane po 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.

Za niewywiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do rejestru grozi kara pieniężna nawet do 1 000 000 zł

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Rejestr utworzony został na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i gromadzi informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Według założeń ustawodawcy celem Rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych
 • komandytowych
 • komandytowo-akcyjnych
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych

Kim jest beneficjent rzeczywisty spółki

Jest to osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Kto dokonuje wpisu

Wpisu dokonuje tylko i wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki pod rygorem  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku gdy wymagana jest łączna reprezentacja tj. przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom, co oznacza, że pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do Rejestru, ale zgłoszenia może dokonać prokurent uprawniony do jej reprezentacji.

Jak zgłosić dane do Rejestru

Zgłoszenie do Rejestru dokonywane jest wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/ Zgłoszenie opatrzone musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Nie ma możliwości dokonania zgłoszenia w formie pisemnej.

W przypadku problemu z prawidłowym określeniem beneficjenta rzeczywistego lub też ze sposobem dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zapraszam do kontaktu.