Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Uwaga, zbliża się termin rozliczenia pierwszej tarczy w PFR. Ważne terminy, których nie można przegapić.

Tarcza 1.0 – rozliczenie subwencji, odwołania od decyzji, procedura spłaty.

Zbliżają się terminy rozliczenia z Polskim Funduszem Rozwoju z otrzymanej subwencji. W kwietniu PFR wprowadził korzystne zmiany dotyczące kryteriów rozliczania subwencji oraz wysokości jej umorzenia. Fundusz zrezygnował z konieczności podawania stanu zatrudnienia przy składaniu oświadczenia o rozliczeniu subwencji, a jedynymi warunkami żeby uzyskać 100% umorzenie dofinansowania jest prowadzenie działalności i oświadczenie o spadku dochodów (min 30%), które i tak trzeba było wykazać we wniosku o przyznanie subwencji.   Należy jednak pamiętać, że zwolnieni z tego warunku zostali tylko przedsiębiorcy, których dominująca działalność należała do 54 kodów PKD i dotyczyła głównie branży noclegowej, gastronomicznej i turystycznej. Pozostali przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencje, ale ich działalność prowadzona jest w innych branżach, muszą przy wypełnianiu wniosku uwzględnić obecny stan zatrudnienia oraz zwrócić obowiązkowe 25 % otrzymanej subwencji.

Przedsiębiorca, który otrzymał subwencję finansową z tarczy 1.0 i od otrzymania środków finansowych upłynęło dokładnie 12 miesięcy zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rozliczeniu subwencji poprzez bankowość elektroniczną banku, przez który składał wniosek o przyznanie subwencji.

Procedura rozliczenia subwencji z tarczy 1.0:

 1. Przedsiębiorca w pierwszym kroku otrzyma propozycję rozliczenia złożoną przez PFR. Taka propozycja zostanie wygenerowana przez bank, który pośredniczył przy składaniu wniosku. Propozycja rozliczenia pojawi się przed upływem 12 miesięcy licząc od dnia otrzymania środków finansowych. Zawierać ona będzie między innymi kwotę subwencji podlegającej zwrotowi. Należy pamiętać, że propozycja, którą otrzyma przedsiębiorca jest tylko do wglądu – możliwość weryfikacji złożonej propozycji przedsiębiorca uzyska dopiero po upływie 12 miesięcy licząc od dnia otrzymania środków na konto.
 2. Kolejny krok to złożenie oświadczenia o rozliczenie subwencji przez przedsiębiorcę. Oświadczenie można złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy od otrzymania dotacji, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych (pierwszy dzień po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji jest uwzględniany przy obliczaniu terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu).
  1. Oświadczenie zostanie wygenerowane przez bank przez który przedsiębiorca złożył wniosek o dofinansowanie.
  1. Przedsiębiorca ma możliwość w podanym terminie wprowadzić ewentualne poprawki oraz uzupełnić brakujące dane. Większość danych PFR gromadzi z Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  1. Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć oświadczenia zawierające informację o:
   1. stracie na sprzedaży (z tego obowiązku wyłączeni są mikro przedsiębiorstwa). W przypadku kiedy nie zostanie podana wartość –  PFR traktuje wysokość straty równą zeru.
   1. spadku przychodów – to oświadczenie dotyczy tylko przedsiębiorstw, które mogą skorzystać z umorzenia subwencji w 100% (54 kody PKD)
   1. ewentualnych zmianach w firmie takich jak: przekształcenia, wszczęte postępowania, zmiany siedziby, zawieszenie działalności.

W przypadku rozbieżności danych przedstawionych przez PFR a stanem faktycznym przedsiębiorstwa, należy przed wysłaniem dokumentu wyjaśnić sprawę we właściwym urzędzie z zachowaniem 10 dniowego terminu na podpisanie oświadczenia. Wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi będzie można zakwestionować wyłącznie w toku postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem, że przedsiębiorca podjął czynności wyjaśniające rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR a stanem faktycznym przed dniem złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu (np. wystosował pismo do ZUS/właściwego urzędu skarbowego i będzie w stanie wykazać to PFR).

 • Oświadczenie może zostać złożone w imieniu przedsiębiorcy wyłącznie jednoosobowo – właściciel lub osoba do tego upoważniona, która ma uprawnienia do bankowości elektronicznej i ma pełny dostęp do autoryzacji i podpisania oświadczenia.
 • Pierwsza weryfikacja przeprowadzana jest przez bank na podstawie ustaleń między bankiem a PFR. Należy jednak pamiętać, że wysłanie oświadczenie nie jest możliwe do momentu poprawienia danych wskazanych przez bank lub dołączenia wymaganych oświadczeń.
 • Bank, po wprowadzeniu ewentualnych zmian, wygeneruje projekt oświadczenia o rozliczeniu, który należy podpisać za pomocą narzędzi autoryzacyjnych udostępnionych przez bankowość elektroniczną. Następnie bank przesyła oświadczenie do PFR.
 • Fundusz z weryfikuje złożone oświadczenia na podstawie bazy danych zgromadzonych między innymi  na podstawie  KAS, ZUS, KRS, CEIDG i innych. Po zweryfikowaniu wyda decyzję, w której będzie zawarta m.in. informacja dotycząca wysokości umorzenia subwencji.
 • Polski Fundusz Rozwoju wydaje decyzję, na podstawie której przedsiębiorca jest zobowiązany do spłacenia otrzymanych środków finansowych w kwocie wykazanej w decyzji.  Ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi powinno zostać udostępnione przedsiębiorcy w terminie 15 dni roboczych, licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu (przy czym w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu). W zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz od spełnienia warunków przez przedsiębiorcę PFR może wydać decyzję:
  • o maksymalnym umorzeniu subwencji do 100% – dla przedsiębiorców których działalność gospodarcza sklasyfikowana jest w podanych przez PFR 54 kodach PKD,
  • o maksymalnym umorzeniu subwencji do 75% – dla pozostałych przedsiębiorców,
  • nakazującą zwrot subwencji finansowej w całości – taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki określone w Tarczy 1.0. Po otrzymaniu decyzji o nakazie zwrotu całej subwencji, przedsiębiorca ma 14 dni roboczych na spłatę zadłużenia, licząc od otrzymania decyzji, taka decyzja nie zawiera trybu odwoławczego,
  • informującą o nieudanej próbie ustalenia wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi z powodu braku potrzebnych danych; w tym przypadku PFR wszczyna postępowanie wyjaśniające, które maksymalnie może potrwać 6 miesięcy (PFR zastrzega, że może on się wydłużyć). W decyzji może zostać uwzględniona wysokość raty, którą przedsiębiorca powinien płacić do momentu otrzymania nowej decyzji – nadpłatę lub niedopłatę bank rozliczy w kolejnych ratach. Adresat tej decyzji ma prawo do odwołania do PFR, za pośrednictwem banku. Przedsiębiorca może również złożyć dodatkowe zapytanie w postępowaniu wyjaśniającym, ale tylko przez 10 dni roboczych od udostępnienia decyzji o wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.  

Nie można rozpocząć postępowania wyjaśniającego przed uzyskaniem  decyzji sporządzonej przez PFR. Postępowanie wyjaśniające nie będzie dotyczyć przedsiębiorców, którzy zaakceptowali propozycję rozliczenia bez zmiany kwoty subwencji finansowej do zwrotu (kwota bezsporna).

 • Przedsiębiorca wraz z otrzymaną decyzją otrzyma również od banku  harmonogram spłat nieumorzonej części subwencji finansowej. Kwota do spłacenia będzie rozłożona na maksymalnie 24 nieoprocentowane raty, przy czym co najmniej 23 raty muszą być równe, a ostatnia powinna być ratą wyrównawczą. Termin spłacania rat rozpoczyna się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych licząc od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następnego po miesiącu, w którym przedsiębiorca otrzymał środki finansowe na konto. Kwota, na podstawie której ustalany jest przez bank harmonogram spłaty odpowiada saldu subwencji finansowej aktualnemu na dzień przygotowanej przez PFR propozycji w zakresie wysokości kwoty podlegającej zwrotowi. W przypadku opóźnienia w spłacie rat przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Przedsiębiorca ma prawo do wcześniejszej nadpłaty subwencji w części lub w całości bez żadnych konsekwencji finansowych. Dokładną formę przedpłaty i wydania dyspozycji do wcześniejszej spłaty przedsiębiorca indywidulanie ustala z bankiem.

Opóźnienie w spłacie równe co najmniej dwóch rat może być podstawą natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez PFR. W przypadku wypowiedzenia umowy, przedsiębiorca zobowiązany będzie zwrócić pozostałą kwotę subwencji finansowej w terminie 14 dni roboczych od dnia wypowiedzenia umowy.