Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

AUTOZAPIS DO PPK

obecny rok 2023 jest pierwszym okresem, w którym nastąpi ponowny „autozapis” pracowników do pracowniczych planów kapitałowych. Oznacza to, że dotychczasowe rezygnacje złożone przez pracowników wygasną i wszyscy, którzy nie chcą uczestniczyć w PPK powinni złożyć ponowne rezygnacje, które będą obowiązywać przez kolejne cztery lata, do 2027 r.

Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK może złożyć:

  • pracownik, który nie chce zostać zapisany do PPK. W takim przypadku pracodawca nie zawiera – w jego imieniu – umowy o prowadzenie PPK;
  • uczestnik PPK – w jego przypadku złożenie deklaracji powoduje zaprzestanie dokonywania (odprowadzania) wpłat do PPK.

Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK pracownik składa swojemu pracodawcy.  W przypadku, gdy uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia u danego pracodawcy przysługiwałoby wynagrodzenie, uczestnik PPK może złożyć byłemu pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK wymaga formy pisemnej. W myśl art. 78 § 1 kodeksu cywilnego, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej potrzebne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Wzór deklaracji o rezygnacji określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów. Podmiot zatrudniający powinien przygotować formularz deklaracji zgodny ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu. W przypadku jednak, gdy osoba zatrudniona nie skorzysta z udostępnionego formularza deklaracji i złoży własną deklarację, bądź na formularzu niezgodnym ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu, bądź deklarację napisaną odręcznie, podmiot zatrudniający ma obowiązek przyjąć tak sporządzoną deklarację osoby zatrudnionej, jeżeli zawiera ona wszystkie elementy wymagane przepisami prawa (wzór deklaracji w załączniku).

Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK składa pracownik, który nie chce zostać uczestnikiem PPK, czyli nie chce, aby w jego imieniu i na jego rzecz została zawarta umowa o prowadzenie PPK, bądź chce zrezygnować z PPK, czyli zaprzestać dokonywania wpłat na PPK.

Co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r., następuje tzw. autozapis do PPK. Oznacza to, że podmiot zatrudniający powinien rozpocząć dokonywanie wpłat za osobę, która wcześniej złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, chyba że dana osoba ponownie zrezygnuje z ich dokonywania. Bowiem raz złożona deklaracja o rezygnacji z zapisu do PPK lub dokonywania wpłat na PPK nie jest bezterminowa, ale jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku autozapisu. Ponieważ autozapis przypada na rok 2023, wcześniej złożone deklaracje o rezygnacji, bez względu na dzień ich złożenia, utracą ważność 28 lutego 2023 r.  

W sytuacji opisanej powyżej, osoba zatrudniona może złożyć deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat najwcześniej w dniu 1 marca 2023 r., ale powinna zrobić to przed wypłatą wynagrodzenia w marcu, gdyż to wynagrodzenie podlegać już będzie wpłacie do PPK. Złożenie rezygnacji po wypłacie wynagrodzenia w marcu 2023 r., ale przed 1 kwietnia 2023 r. spowoduje konieczność korekty listy płac, gdyż na pierwotnej liście płac powinno zostać uwzględnione pomniejszenie na PPK. Dlatego najlepszym terminem do złożenia przez pracownika ponownej rezygnacji jest 1 marca 2023 r.

Kolejny termin autozapisu wypadnie w 2027 roku, a następny w 2031 roku, itd.

Przykład:

Pracownik złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat w czerwcu 2020 roku. Ta deklaracja, o ile pracownik jej nie odwoła (nie złoży wniosku o rezygnację z dokonywania wpłat do PPK), będzie obowiązywała do końca lutego 2023 roku. Do tego dnia pracodawca powinien poinformować tego pracownika o wznowieniu dokonywania wpłat (wzór w załączeniu), począwszy od 1 kwietnia 2023 r. Jeżeli – po otrzymaniu tej informacji – pracownik ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat, składając podmiotowi zatrudniającemu stosowną deklarację, takie wpłaty nie będą dokonywane. Kolejne wznowienie dokonywania wpłat do PPK nastąpi od 1 kwietnia 2027 r.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obowiązuje od momentu jej złożenia. Oznacza to, że jeśli złożył ją pracownik, który nie chce zostać uczestnikiem PPK, pracodawca – po otrzymaniu takiej deklaracji – nie może już zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK. Złożenie przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obliguje natomiast pracodawcę do zaprzestania ich odprowadzania, począwszy od chwili, w której uczestnik PPK złożył taką deklarację. Oznacza to, że od momentu złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK podmiot zatrudniający nie powinien już przekazać do instytucji finansowej żadnej wpłaty. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi. Zwrot powinien dotyczyć wpłat do PPK naliczonych i pobranych, ale niedokonanych (nieprzekazanych do instytucji finansowej) przed złożeniem deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W przypadku, gdy pomimo złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK podmiot zatrudniający dokona wpłat do PPK, taką wpłatę należy uznać za dokonaną niezgodnie z wolą uczestnika PPK.