Skontaktuj się z nami
+ 48 510 520 598

Są jeszcze Sądy w Warszawie – czyli o terminach wpłaty na ZFRON

 

Niedawno na stronach internetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego opublikowane zostało bardzo interesujące uzasadnienie do przełomowej uchwały 7 sędziów NSA dotyczącej terminu przekazywania zaliczek na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Uchwała ta przesądziła, w sposób korzystny dla pracodawców, że według stanu prawnego obowiązującego do 30 czerwca 2016 r., dniem uzyskania środków pochodzących ze zwolnienia z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest dla pracodawcy dzień, w którym środki te, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny zostać przekazane do urzędu skarbowego, czyli 20-ty dzień miesiąca następującego po miesiącu pobrania zaliczek. Od tego też dnia należy więc liczyć termin do przekazania uzyskanych środków na ZFRON.

Według interpretacji stosowanej przez organy, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, termin ten należało liczyć od dnia wypłaty wynagrodzenia pracownikom, a zatem o ponad miesiąc wcześniej. W efekcie PFRON, w każdym przypadku stwierdzenia, że pracodawca wpłaca zaliczki na ZFRON nieterminowo, naliczał kary w wysokości 30% od każdej wpłaty, co prowadziło do naliczenia absurdalnie wysokich sankcji dla pracodawców, którzy środki te wykorzystywali na cele związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Co bardziej kuriozalne, pracodawcy stosowali się do interpretacji upowszechnionych przez pracowników tegoż Ministerstwa w prasie i na szkoleniach, co jednak dla organów nie stanowiło „okoliczności łagodzącej”.

Dopiero przedmiotowa uchwała NSA, wskazując m.in. że „W państwie demokratycznym podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji nieprecyzyjnego określenia jego obowiązków w ustawie podatkowej” naprawiła ten stan rzeczy wynikający z niejasnego przepisu i stworzyła dla wielu pracodawców możliwość odzyskania wpłaconych niesłusznie środków. Dla niektórych może być już za późno, ale wciąż znaczna część pracodawców, która padła ofiarą źle tworzonego prawa, może upomnieć się o swoje należności.

Link do uchwały:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0E5D29A429